Статут партії
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

VІІ черговим З’їздом ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ДЕРЖАВА»

Протокол № 1 від «14» жовтня 2020 року


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

позачерговим З’їздом ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ДЕРЖАВА»

Протокол № 1 від «14» вересня 2021 року

СТАТУТ

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДЕРЖАВА»

(нова редакція, ЄДРПОУ 21703036)м. Київ - 2021 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


  1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДЕРЖАВА» (далі – Партія) є добровільним об’єднанням громадян України – прихильників загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо розбудови суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої, економічно розвиненої держави, участь у побудові в Україні демократичного суспільства, а також бере участь у виборах, референдумах та інших заходах.

  2. Партія діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших законів України, а також відповідно цього Статуту та Програми Партії.

  3. Партія діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності та взаємоповаги її членів, дотримання внутрішньопартійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності і гласності.

  4. Партія має свою Програму, в якій викладені цілі та завдання, а також шляхи їх досягнення.

  5. Партія є неприбутковою установою та набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

  6. Партія володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків; печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Центральної ради Партії.

  7. Партіє має власну символіку, до якої належать прапор, гімн, розпізнавальний знак, девіз. Символіка затверджується Президією Центральної ради Партії та реєструється в установленому законодавством порядку.

  8. Партія не може мати воєнізованого формування.

  9. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

  10. Повне найменування Партії українською мовою – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДЕРЖАВА».

  11. Скорочене найменування Партії українською мовою – ПП «ДЕРЖАВА».


 1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ.


  1. Основною метою діяльності Партії є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо розбудови суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої, економічно розвиненої держави, участь у побудові в Україні демократичного суспільства, а також участь у виборах, референдумах та інших заходах.

  2. Головними завданнями Партії у встановленому законодавством порядку є:

   1. сприяння консолідації суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, відстоювання пріоритетності природних прав і свобод людини;

   2. сприяння створенню умов для самореалізації особистості, забезпечення рівності можливостей для кожного;

   3. підтримка прагнення національних меншин, що проживають на території України, до збереження національної ідентичності, культурних і мовних особливостей;

   4. сприяння досягненню гендерної рівності, активному залученню жінок до політичного і суспільного життя країни, розширенню їхніх можливостей;

   5. сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

   6. сприяння зміцненню обороноздатності країни та формуванню основ нової системи національної безпеки;

   7. реінтеграція тимчасово непідконтрольних територій;

   8. сприяння у створенні комфортних умов життя та соціальній адаптації для вимушено переміщених громадян;

   9. сприяння забезпеченню активної ролі громадян України у формуванні та реалізації державної політики;

   10. сприяння створенню сильних самоврядних громад;

   11. сприяння утвердженню позитивного іміджу України у світі, співпраця з найближчими сусідами;

   12. сприяння створенню ефективної, соціально орієнтованої, конкурентоспроможної економіки України;

   13. сприяння зменшенню бар’єрів для ведення бізнесу, дерегуляції економіки та стимулюванню розвитку приватного підприємництва;

   14. сприяння забезпеченню високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя в Україні;

   15. сприяння створенню ефективної системи соціального захисту, охорони здоров’я, сучасної медицини;

   16. забезпечення доступності та якості освіти, стимулювання інтелектуального та інноваційного розвитку України, сприяння створенню умов для розвитку освіти та науки;

   17. забезпечення вільного доступу громадян України до кваліфікованої юридичної допомоги;

   18. сприяння забезпеченню диверсифікації енергетичних ресурсів та їх раціональному використанню, підвищенню енергоефективності промисловості і домогосподарств;

   19. сприяння у реалізації принципу раціонального природокористування;

   20. сприяння всебічному розвитку дитини, захисту хворих та позбавлених батьківського піклування дітей;

   21. сприяння активному залученню молоді до політичного і суспільного життя;

   22. сприяння розвитку молодіжних громадських організацій, об’єднань та рухів, діяльність яких відповідає Програмі Партії;

   23. сприяння розвитку фізичної культури і спорту, популяризації здорового способу життя;

   24. забезпечення реалізації Програми Партії.

  3. Для виконання статутних завдань Партія в установленому чинним законодавством порядку має право:

   1. вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України;

   2. брати участь у виборах на пост Президента України, народних депутатів України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України. При цьому розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

   3. брати участь у референдумах;

   4. використовувати державні і недержавні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

   5. на власних інформаційних та/чи медійних ресурсах викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

   6. брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обгрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

   7. вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

   8. брати участь у суспільно-політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України;

   9. одержувати, відповідно до чинного законодавства України, від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом і Програмою Партії;

   10. взаємодіяти з іншими політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними, молодіжними, творчими, жіночими, іншими організаціями, спілками та об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;

   11. утворювати депутатські фракції (групи), та інші об’єднання;

   12. проводити прес-конференції, виступати з політичними заявами;

   13. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах і організаціях.


 1. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ.


  1. Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах. Членство в Партії є несумісним з членством в іншій політичній партії.

  2. Членом Партії не можуть бути: судді; прокурори; поліцейські; співробітники Служби безпеки України; військовослужбовці; працівники митних та податкових органів; персонал Державної кримінально-виконавчої служби України; працівники Національного антикорупційного бюро України; державні службовці у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу»; члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють членство в Партії.

  3. Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства в Партії є наявність заяви громадянина України про бажання стати членом Партії, поданої Голові Партії. Рішення про прийняття нових членів до лав Партії приймається Головою Партії. Вихід з Партії відбувається у такому ж порядку як і вступ до неї. Форма заяви про вступ в Партію затверджується Головою Партії.

  4. Члену Партії видається партійний квиток, зразок якого затверджує Президія Центральної ради Партії. Партійний квиток підписує Голова Партії.

  5. Зупинення членства в Партії відбувається шляхом подання заяви Голові Партії. Кожен член Партії має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в Партії шляхом подання заяви Голові Партії. Членство в Партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії.

  6. Дія пункту 3.5 не поширюється на членів Партії, обраних на посади Голови та заступників Голови Партії. Членство в Партії Голови та заступників Голови Партії припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови та заступників Голови Партії.

  7. Членство в Партії може бути припинене внаслідок:

   1. особистої письмової заяви на ім'я Голови Партії;

   2. внаслідок втрати громадянства України;

   3. виключення з Партії за дії, несумісні з її Статутом або програмними документами;

   4. невиконання статутних обов'язків, рішень керівних органів Партії та її організацій;

   5. виключення з Партії за дії, що дискредитують Партію та наносять їй шкоду (майнового характеру та/чи шкоду діловій репутації Партії).

  8. в разі набуття членства в іншій політичній партії.

  9. Членство в Партії може бути припинене за рішенням Голови Партії або Центральної ради, у випадках, визначених в цьому Статуті. Голова Партії та Центральна рада Партії може виключати з членів Партії будь-якого члена Партії за наявності підстав та у відповідності до цього Статуту.

  10. Член Партії має право:

   1. брати участь у статутній діяльності Партії;

   2. вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя;

   3. звертатися до керівних органів організації Партії чи первинного осередку, керівних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну і громадську діяльність, політичні переконання та погляди;

   4. обирати та бути обраним до керівних органів організацій Партії, первинного осередку та керівних органів Партії в порядку, передбаченому цим Статутом;

   5. подавати пропозиції до організацій Партії та первинних осередків щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

   6. бути висунутим від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

   7. на підставі заяви за власним бажанням вийти зі складу відповідного керівного органу організації Партії, первинного осередку чи безпосередньо Партії, до якого його було обрано, без втрати членства в Партії;

   8. припинити або зупинити членство в Партії за власним бажанням;

   9. за власним бажанням та у відповідності до чинного законодавства і внутрішніх документів Партії здійснювати внески на підтримку Партії (окрім членських/вступних внесків, порядок слати яких визначається цим Статутом та чинним законодавством).

  11. Член Партії зобов’язаний:

   1. дотримуватися Статуту, Програми та інших внутрішніх документів Партії;

   2. всебічно сприяти та брати безпосередню участь в реалізації Програми Партії;

   3. сприяти поширенню програмних принципів Партії, виробленню партійної політики та втіленню її у життя;

   4. виконувати рішення керівних органів організацій Партії, первинних осередків та керівних органів Партії;

   5. брати участь у роботі обласної, місцевої організації Партії, первинного осередку, керівних органів обласної, місцевої організації Партії чи первинного осередку, керівних органів Партії, до яких його було обрано;

   6. надавати всебічну допомогу та сприяти перемозі на загальнодержавних чи місцевих виборах кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією;

   7. сплачувати вступні та членські внески у порядку, визначеному цим Статутом та/або внутрішніми документами Партії;

   8. зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ.


  1. Партія самостійно визначає свою організаційну структуру. Обласні, місцеві організації та первинні осередки Партії утворюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їхня діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць. За виключенням первинних осередків, в окремій адміністративно-територіальній одиниці України може утворюватися лише одна обласна чи місцева організація відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці.

  2. Обласними організаціями Партії є її організації в областях, містах Києві та Севастополі, а також Кримська республіканська організація.

  3. Обласні організації утворюються на установчих Зборах на підставі рішення Голови Партії.

  4. Обласні та місцеві організації можуть набувати статусу юридичної особи після прийняття відповідного рішення Головою Партії та реєстрації у встановленому законом порядку. Обласні та місцеві організації, які набули статусу юридичної особи, мають право на відкриття рахунків в установах банків України, виготовлення печатки, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Головою Партії. Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські організації Партії прирівнюються до обласних організацій Партії.

  5. Обласні організації Партії.

  6. Обласні організації Партії утворюються та діють з такою метою, функціями та повноваженнями:

   1. впровадження у життя політики Партії на відповідній території;

   2. реалізація заходів Партії згідно з нормами цього Статуту, програмними завданнями та рішеннями центральних статутних органів Партії;

   3. ведення обліку місцевих організацій, членів та прихильників Партії на відповідній території;

   4. формування власної організаційно-управлінської структури.

  7. Керівними органами обласної організації є Загальні збори (надалі – Збори) обласної організації, Рада обласної організації.

  8. Збори обласної організації проводяться за необхідністю, але не менше 1 (одного) разу на рік.

  9. У Зборах обласної організації беруть участь делегати від місцевих організацій, які входять до складу обласної організації, за квотами, встановленими Радою обласної організації.

  10. Збори обласної організації можуть бути скликані за рішенням одного з таких статутних органів, як: Рада обласної організації, Центральна рада, Президія Центральної ради або за рішенням Голови Партії.

  11. В разі скликання Зборів обласної організації за рішенням Центральної ради, Президії Центральної ради або Голови Партії, Центральна рада, Президія Центральної ради або Голова Партії визначає порядок скликання, підготовки і проведення Зборів обласної організації та їх порядок денний.

  12. Збори обласної організації є повноважними за умови участі у них більше половини обраних делегатів, а у разі відсутності на території області місцевих організацій - за умови участі у них більше половини від загальної кількості членів Партії, що перебувають на обліку цієї обласної організації.

  13. Рішення Зборів обласної організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів або членів Партії, що перебувають на обліку цієї обласної організації.

  14. На Зборах обласної організації головує Голова обласної організації, а разі його відсутності  інша особа, обрана з числа учасників Зборів.

  15. Збори обласної організації:

   1. визначають основні напрями діяльності обласної організації, які не можуть суперечити меті діяльності, напрямкам, завданням діяльності Партії, Програмі Партії та внутрішнім документам Партії;

   2. обирають терміном не більше ніж 2 (два) роки підряд та звільняють Голову обласної організації;

   3. обирають терміном не більше ніж 2 (два) роки підряд та звільняють членів Ради обласної організації з числа членів Партії, які перебувають на обліку в обласній організації;

   4. заслуховують та затверджують звіт Голови обласної організації;

   5. обирають делегатів на З’їзд Партії, відповідно до норм представництва, затверджених тим статутним органом, який прийняв рішення про скликання З’їзду Партії;

   6. вирішують інші питання діяльності обласної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

  16. Керівництво обласною організацією в період між Зборами обласної організації здійснює Рада обласної організації, засідання якої скликаються Головою обласної організації і проводяться, як правило, не менше ніж 1 (один раз) на місяць.

  17. На засіданнях Ради обласної організації головує Голова обласної організації, а в разі його відсутності  будь-який член Ради обласної організації.

  18. Засідання Ради обласної організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини від складу всіх членів Ради обласної організації.

  19. Рішення на засіданні Ради приймаються простою більшістю голосів. В разі рівної кількості голосів під час голосування голос Голови обласної організації є вирішальним.

  20. Рада обласної організації:

   1. скликає Збори обласної організації;

   2. координує діяльність місцевих організацій;

   3. у період між Зборами обласної організації визначає основні напрямки діяльності обласної організації;

   4. реалізує політику Партії у відповідному регіоні;

   5. ухвалює рішення про дострокове припинення повноважень Ради місцевої організації;

   6. організовує участь обласної організації у проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у проведенні всеукраїнських і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;

   7. скасовує рішення місцевих організацій та первинних осередків, якщо вони суперечать Статуту, Програмі та іншим документам Партії, затвердженим керівними органами Партії;

   8. має право скликати Збори місцевої організації, Збори первинного осередку Партії;

   9. затверджує бюджет обласної організації на наступний рік;

   10. веде та зберігає документацію обласної організації;

   11. забезпечує підготовку звітів обласної організації;

   12. в межах бюджету розпоряджається коштами обласної організації, розпоряджається майном обласної організації в порядку, визначеному цим Статутом;

   13. забезпечує контроль та облік за сплатою вступних та членських внесків та іншої допомоги;

   14. забезпечує діяльність обласної організації, виконання рішень керівних органів Партії;

   15. вирішує інші питання діяльності обласної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії, іншим внутрішнім документам Партії.

  21. Голова обласної організації:

   1. керує роботою обласної організації у період між засіданнями Ради обласної організації;

   2. головує на засіданнях Зборів та засіданнях Ради обласної організації;

   3. звітує про діяльність Ради обласної організації на Зборах обласної організації;

   4. розподіляє обов’язки між членами Ради обласної організації;

   5. організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів Партії;

   6. без доручення представляє обласну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

   7. має право підпису фінансових та інших документів обласної організації, за які несе персональну відповідальність;

   8. виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії інших внутрішніх документів Партії.

  22. Місцеві організації Партії (районні, міські, районні у містах, сільські та селищні).

  23. Місцеві організації Партії утворюються та діють з такою метою, функціями та повноваженнями:

   1. впровадження у життя політики Партії на відповідній території;

   2. реалізація заходів Партії згідно з нормами цього Статуту, програмними завданнями та рішеннями організації вищого рівня, центральних органів Партії;

   3. ведення обліку членів та прихильників Партії на відповідній території;

   4. сприяння підготовці до вступу в Партію нових членів;

   5. формування власної організаційно-управлінської структури;

  24. Місцева організація створюється на установчих Зборах за рішенням Голови Партії, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах, сіл та селищ.

  25. Місцева організація об’єднує первинні осередки, які діють на території району, міста обласного значення, району у місті, села чи селища.

  26. Керівними органами місцевої організації є Загальні збори (надалі - Збори) місцевої організації, Рада місцевої організації.

  27. Збори місцевої організації проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік.

  28. У Зборах місцевої організації беруть участь делегати від первинних осередків, які входять до складу місцевої організації, за квотами, встановленими Радою місцевої організації, а до створення первинних осередків у Зборах місцевої організації беруть участь члени Партії, що перебувають на обліку цієї місцевої організації.

  29. Збори місцевої організації можуть бути скликані за рішенням одного з таких статутних органів як: Рада місцевої організації, Рада обласної організації, Центральна рада, Президія Центральної ради або за рішенням Голови Партії.

  30. В разі скликання Зборів місцевої організації за рішенням Ради обласної організації, Центральної ради, Президії Центральної ради чи Голови Партії, порядок скликання, порядок підготовки і порядок проведення Зборів місцевої організації та їх порядок денний визначає орган, що скликає Збори місцевої організації.

  31. Збори місцевої організації є повноважними за умови участі у них більше половини обраних делегатів, а у разі відсутності на відповідній території первинних осередків - за умови участі у них більше половини від загальної кількості членів Партії, що перебувають на обліку цієї місцевої організації.

  32. Рішення Зборів місцевої організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів або членів Партії, що перебувають на обліку цієї місцевої організації.

  33. На засіданнях Зборів місцевої організації головує Голова місцевої організації, а в разі його відсутності - інший член Партії, учасник Зборів місцевої організації, обраний Зборами місцевої організації.

  34. Збори місцевої організації:

   1. визначають основні напрямки діяльності місцевої організації;

   2. обирають терміном не більше ніж на 2 (два) роки підряд та звільняють з посади Голову місцевої організації;

   3. обирають терміном не більше ніж на 2 (два) роки підряд та звільняють з посади членів Ради місцевої організації, з числа членів Партії, які перебувають на обліку в місцевій організації;

   4. заслуховують звіт Голови місцевої організації;

   5. обирають делегатів на Збори обласної організації за квотою, встановленою тим статутним органом, що ухвалив рішення про скликання Зборів обласної організації;

   6. вносять пропозиції до Зборів обласної організації щодо кандидатур до складу керівних органів обласної організації, керівних органів Партії;

   7. вносять пропозиції до Зборів обласної організації щодо кандидатів на місцевих виборах відповідного рівня;

   8. вирішують інші питання діяльності місцевої організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

  35. Керівництво місцевою організацією в період між Зборами місцевої організації здійснює Рада місцевої організації, засідання якої скликаються Головою місцевої організації і проводяться, як правило, не менше ніж 1 (один) раз на місяць.

  36. На засіданнях Ради місцевої організації головує Голова місцевої організації, а в разі його відсутності – інший член Ради місцевої організації.

  37. Засідання Ради місцевої організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини від складу членів Ради місцевої організації.

  38. Рішення на засіданні Ради приймаються простою більшістю голосів. В разі рівної кількості голосів під час голосування голос Голови місцевої організації є вирішальним.

  39. Рада місцевої організації:

   1. скликає Збори місцевої організації;

   2. координує діяльність первинних осередків;

   3. у період між Зборами місцевої організації визначає основні напрямки діяльності місцевої організації;

   4. організовує участь місцевої організації у проведенні виборів Президента України, Народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у проведенні всеукраїнського і місцевого референдуму відповідно до чинного законодавства України;

   5. затверджує рішення про створення первинного осередку;

   6. скасовує рішення первинних осередків, якщо вони суперечать Статуту, Програмі Партії;

   7. подає на розгляд та затвердження Радою обласної організації кандидатів на посади сільських, селищних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати сільських, селищних, районних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя), районних у містах рад на місцевих виборах. Кандидати повинні відповідати загальнопартійним вимогам щодо кандидатів від Партії та мати фіксований соціально-активний рейтинг у Партії;

   8. сприяє формуванню фракції Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;

   9. має право скликати Збори первинного осередку Партії;

   10. затверджує бюджет місцевої організації на наступний рік, розпоряджається майном місцевої організації, в межах бюджету розпоряджається коштами місцевої організації в порядку, визначеному цим Статутом;

   11. веде облік первинних осередків, членів та прихильників Партії;

   12. веде та зберігає документацію місцевої організації;

   13. забезпечує підготовку звітів місцевої організації;

   14. забезпечує діяльність місцевої організації, виконання рішень керівних органів місцевої організації та керівних органів Партії;

   15. забезпечує контроль та облік за сплатою вступних та членських внесків, систематизації благодійної та іншої допомоги;

   16. вирішує інші питання діяльності місцевої організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

  40. Голова місцевої організації:

   1. керує роботою місцевої організації;

   2. головує на засіданнях Зборів та засіданнях Ради місцевої організації;

   3. реалізує через місцеву організацію політичний курс Партії;

   4. звітує про діяльність Ради місцевої організації на Зборах місцевої організації;

   5. розподіляє обов’язки між членами Ради місцевої організації;

   6. має право підпису документів щодо розпорядження фінансовими цінностями місцевої організації;

   7. несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;

   8. організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії;

   9. без доручення представляє місцеву організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

   10. виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх документів Партії.

  41. Первинні осередки

  42. Первинні осередки створюється на підставі рішення Установчих зборів цих осередків, за наявності не менше 3 (трьох) членів Партії.

  43. Рішення про створення первинних осередків затверджується відповідною Радою місцевої організації.

  44. Первинні осередки не є юридичними особами. Після свого створення первинні осередки повинні пройти процедуру реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  45. Первинні осередки стають структурними утвореннями Партії лише після затвердження відповідною Радою місцевої організації рішення про створення первинного осередку та його реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

  46. Первинні осередки можуть бути ліквідовані за рішенням Ради обласної організації, Центральної ради, Президії Центральної ради Партії чи на підставі рішення Голови Партії.

  47. Первинні осередки ведуть облік членів первинних осередків.

  48. Керівним органом первинного осередку є Збори, які проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на 6 (шість) місяців.

  49. У Зборах первинного осередку з правом голосу беруть участь члени Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.

  50. Збори первинного осередку можуть бути скликані за рішенням Голови первинного осередку, на вимогу більше половини членів первинного осередку, які перебувають на обліку в первинному осередку, або за рішенням відповідної Ради місцевої організації.

  51. В разі скликання Зборів первинного осередку на вимогу Ради місцевої організації, Рада місцевої організації визначає порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Зборів первинного осередку.

  52. Збори первинного осередку є повноважними за умови участі у них більше ніж половини всіх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.

  53. Рішення Зборів ухвалюється більшістю голосів від присутніх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.

  54. Збори первинного осередку:

   1. визначають напрями діяльності первинного осередку;

   2. обирають Голову первинного осередку;

   3. заслуховують звіт Голови первинного осередку;

   4. обирають делегатів на Збори місцевої організації. Квоту щодо кількості делегатів на Збори місцевої організації встановлює статутний орган, що ухвалив рішення про скликання Зборів місцевої організації;

   5. мають право вносити кандидатури для розгляду на Зборах місцевої організації для обрання делегатами на Збори обласної організації;

   6. можуть вносити на розгляд Зборів місцевої організації пропозиції щодо кандидатур до складу керівних органів місцевої організації, керівних органів Партії;

   7. можуть вносити на розгляд Ради місцевої організації пропозиції щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (міст районного значення) голови та депутатів у сільські, селищні, районні, міські (міст районного значення), районні у містах ради на місцевих виборах;

   8. вирішують інші питання діяльності первинного осередку, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

   9. Поточні питання діяльності первинного осередку в період між Зборами вирішує Голова первинного осередку.

  55. Участь обласних та місцевих організацій Партії у місцевих виборах та порядок висування кандидатів регламентується чинним законодавством України, яке буде діяти на момент проведення відповідних місцевих виборів.


 1. СТАТУТНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ.


  1. Статутними органами Партії є:

   1. З'їзд Партії – вищий керівний орган Партії;

   2. Центральна рада Партії – вищий керівний орган Партії на період між З’їздами;

   3. Президія Центральної ради Партії – керівний орган Партії на період між засіданнями Центральної ради Партії.

   4. Секретаріат Партії – виконавчий орган Партії.

   5. Стратегічна рада Партії - почесний консультативно-дорадчий орган Партії.

   6. Контрольно-ревізійна комісія Партії – вищий контрольно-ревізійний орган Партії.

  2. Керівною особою Партії є її Голова. Статутні органи та Голова Партії, можуть ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Партії, віднесених до їх компетенції.

  3. З'їзд Партії (надалі – З’їзд).

  4. З'їзд Партії є її вищим керівним органом. Черговий З'їзд скликається Головою Партії не рідше одного разу на п’ять календарних років.

  5. Позачерговий З’їзд може бути скликаний за рішенням Голови Партії або за рішенням не менше третини зареєстрованих обласних організацій Партії, яке направляється Голові Партії. Делегати чергового та позачергового З'їзду обираються на Зборах обласних організацій, відповідно до норм представництва, встановлених рішенням Голови Партії про скликання даного чергового чи позачергового З’їзду Партії. З’їзд може проводитись у кілька етапів.

  6. З'їзд є правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше половини обраних делегатів.

  7. Процедура голосування за персоналії визначається З'їздом. Усі посадові особи обираються З'їздом на термін не більший, ніж п’ять років з можливістю пролонгації повноважень необмежену кількість разів. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту і Програми Партії, про розпорядження майном і коштами Партії, що складає 50 і більше відсотків від загальної кількості майна і коштів Партії, а також про припинення діяльності Партії ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів, не меншою, ніж 3/4 від кількості делегатів, зареєстрованих на З'їзді. Всі інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді, крім тих випадків, коли З’їзд визначить іншу процедуру.

  8. З’їзд Партії:

   1. затверджує Програму та інші програмні документи Партії, вносить зміни та доповнення до них;

   2. затверджує Статут Партії у новій редакції, вносить до нього зміни та доповнення;

   3. під час виборів народних депутатів України затверджує виборчий список кандидатів від Партії;

   4. може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів України, з передбачених законодавством підстав;

   5. висуває від Партії кандидата на пост Президента України або ухвалює рішення про підтримку іншої кандидатури, а також затверджує розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі. При цьому розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

   6. приймає рішення про продовження повноважень делегатів З’їзду та проведення З’їзду в кілька етапів;

   7. обирає та звільняє Голову Партії, заступників Голови Партії, Центральну раду Партії, Президію Центральної ради Партії, Голову та членів Контрольно-ревізійної комісії Партії на термін не більший, ніж п’ять років;

   8. заслуховує звіти та оцінює роботу Голови Партії, Центральної ради та Президії Центральної Ради Партії;

   9. заслуховує та затверджує звіти Контрольно-ревізійної комісії Партії;

   10. обирає членів Стратегічної ради Партії, припиняє їх повноваження;

   11. реалізує право власності на майно та кошти Партії, що складає 50 і більше відсотків від загальної кількості майна і коштів Партії;

   12. ухвалює рішення про реорганізацію Партії;

   13. ухвалює рішення про припинення діяльності (саморозпуск) Партії, при цьому визначає Ліквідатора чи чисельний склад Ліквідаційної комісії та обирає її членів.

З'їзд, як вищий орган Партії, у разі нагальної потреби, може взяти до розгляду і вирішення будь-яке питання партійного життя.

  1. Центральна рада Партії.

  2. Центральна рада є вищим керівним органом Партії в період між З'їздами Партії. До її складу входять за посадою Голова Партії, заступники Голови Партії, керівник Секретаріату Партії, а також члени Партії, обрані до складу Центральної ради безпосередньо на З’їзді Партії. Центральну раду очолює Голова Партії, який головує на її засіданнях.

  3. Засідання Центральної ради Партії скликаються Головою Партії і проводяться не рідше одного разу на рік і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Центральної ради Партії.

  4. Рішення Центральної ради Партії ухвалюються на її засіданнях. Рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Центральної ради Партії. У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови Партії є вирішальним.


  1. Центральна рада Партії:

   1. визначає політику Партії, стратегію і тактику її діяльності;

   2. ухвалює рішення про заснування засобів масової інформації, призначає та звільняє їх керівників;

   3. виробляє тактику діяльності Партії у період між З'їздами, спрямовує практичну роботу Партії;

   4. звітує про свою роботу на З’їзді Партії;

   5. у виключних випадках, за поданням Голови Партії, обирає членів Стратегічної ради Партії;

   6. може обирати членів Президії Центральної ради Партії;

   7. обирає керівника Секретаріату Партії та, за поданням керівника Секретаріату Партії, погоджує запропонований ним персональний склад Секретаріату Партії;

   8. розглядає звіт про роботу фракції Партії у Верховній Раді України і ухвалює відповідні рішення;

   9. може скликати Збори обласних та місцевих організацій;

   10. забезпечує участь Партії у виборах на пост Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських і місцевих референдумах;

   11. заслуховує звіти обласних та місцевих організацій Партії, а також первинних осередків;

   12. розглядає заяви, скарги та апеляції членів Партії, обласних та місцевих організацій Партії, а також первинних осередків;

   13. здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до компетенції З'їзду Партії.

  2. Президія Центральної ради Партії.

  3. Президія Центральної ради Партії є керівним органом Партії в період між засіданнями Центральної ради Партії. До її складу входять за посадою Голова Партії, заступники Голови Партії, керівник Секретаріату Партії, а також члени Партії, обрані до складу Президії Центральної ради безпосередньо Центральною радою або на З’їзді Партії. Президію Центральної ради очолює Голова Партії, який головує на її засіданнях.

  4. Засідання Президії Центральної ради Партії скликаються Головою Партії і проводяться не рідше одного разу на шість місяців і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Президії Центральної ради Партії.

  5. Рішення Президії Центральної ради Партії ухвалюються на її засіданнях. Рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Президії Центральної ради Партії. У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови Партії є вирішальним.

  6. Президія Центральної ради Партії:

   1. організує виконання рішень З’їзду та Центральної ради Партії, в період між ним визначає напрями діяльності Партії;

   2. взаємодіє з іншими політичними партіями, громадськими об’єднаннями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, а також з фізичними особами;

   3. затверджує символіку Партії;

   4. затверджує зразки печатки, штампів та бланків Партії;

   5. у визначених законодавством про місцеві вибори випадках погоджує рішення Зборів обласних та місцевих організацій Партії про висування кандидатів на виборах до органів місцевого самоврядування;

   6. може скликати Збори обласних та місцевих організацій;

  7. Голова Партії.

  8. У період між З'їздами, засіданнями Центральної ради та Президії Центральної ради Партії поточною діяльністю Партії керує її Голова, який є вищою керівною та посадовою особою Партії. Голова Партії обирається/звільняється з посади виключно З’їздом з числа членів Партії, з терміном повноважень 5 років та можливістю пролонгації повноважень на наступний термін необмежену кількість разів.

  9. Голова Партії:

   1. здійснює поточне керівництво діяльністю Партії, без доручення представляє її у всіх зовнішніх стосунках з іншими партіями, громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

   2. затверджує бюджет Партії та заслуховує звіт про його виконання;

   3. оцінює політичну ситуацію в країні, робить заяви від імені Партії публічно та на офіційних медійних ресурсах, соціальних мережах, тощо;

   4. формує теоретичні, аналітичні та інформаційні центри Партії;

   5. затверджує нормативні документи, що стосуються діяльності Партії;

   6. ухвалює рішення щодо прийняття нових членів Партії, організовує та забезпечує ведення загальнопартійного реєстру членів та прихильників Партії;

   7. приймає рішення про необхідність створення обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, може розпускати (припиняти діяльність) обласні, місцеві організації та первинні осередки Партії;

   8. приймає рішення про звільнення з посад Голів обласних, місцевих організацій Партії та первинних осередків, а також про припинення повноважень членів Рад обласних та місцевих організацій Партії;

   9. приймає рішення про надання статусу юридичної особи обласним та місцевим організаціям Партії;

   10. затверджує рішення про обрання Голів Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Партії;

   11. має право виключати членів з Партії у тому разі, коли первинний осередок, обласна чи місцева організації Партії не можуть ухвалити відповідне рішення щодо тих, хто, займаючи посаду керівника обласної/місцевої організації або первинного осередку Партії, чи входячи до складу вищих керівних органів Партії, допускав дії, не сумісні зі Статутом Партії і Програмою Партії;

   12. координує і спрямовує діяльність обласних та місцевих організацій, а також первинних осередків Партії, надає їм організаційно-методичну допомогу;

   13. може скликати Збори обласних та місцевих організацій;

   14. скасовує або зупиняє виконання рішень керівних органів партійних організацій усіх рівнів і звільняє їхніх керівників у разі порушення ними чинного законодавства України, Програми та Статуту Партії, невиконання рішень її керівних статутних органів і власних рішень;

   15. може призначати загальнопартійне дорадче опитування (партійний референдум);

   16. затверджує Положення про Секретаріат Партії;

   17. ухвалює заяви, звернення та резолюції з питань державного, соціального та суспільного життя України;

   18. має право підпису документів від імені Партії;

   19. відкриває та закриває рахунки у банківських та інших фінансових установах України у порядку, встановленому чинним законодавством;

   20. має право підпису фінансових та інших документів Партії;

   21. скликає 3'їзди Партії, встановлює норму представництва делегатів від обласних організацій, організує підготовку засідань Центральної ради та Президії Центральної ради Партії, головує на них;

   22. в межах, визначених законодавством, здійснює оперативне управління коштами та майном Партії;

   23. затверджує штатний розпис штатного апарату, положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції штатних працівників;

   24. у межах статутних повноважень видає накази, довіреності і розпорядження;

   25. може делегувати свої повноваження або їх частину керівнику Секретаріату Партії, заступнику та/або заступникам Голови Партії;

   26. здійснює інші повноваження, що не відносяться до виключної компетенції З’їзду Партії.

  10. Голова Партії у разі своєї відсутності (відрядження, відпустки, хворобливого стану тощо) або тимчасової неможливості виконувати свої повноваження має право покласти виконання своїх повноважень або їх частини на керівника Секретаріату Партії або на заступника Голови Партії чи на будь-якого члена Центральної ради Партії, про що видається відповідне розпорядження та доручення на виконання таких повноважень. Голова Партії може у будь-який час повернути свої повноваження, скасувавши відповідне доручення.

  11. Секретаріат Партії.

  12. Для забезпечення статутної діяльності Партії за рішенням Центральної ради Партії утворюється виконавчий орган – Секретаріат Партії, який очолює керівник Секретаріату Партії. Секретаріат Партії діє на підставі Статуту Партії.

  13. Секретаріат Партії підзвітний та підконтрольний Голові Партії та Президії Центральної ради Партії.

  14. Керівник Секретаріату Партії обирається на посаду та його повноваження припиняються за рішенням Центральної ради Партії або З’їздом Партії.

  15. Керівник Секретаріату Партії обирається на п’ятирічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків.

  16. Керівник Секретаріату Партії за посадою входить до складу Центральної ради Партії та Президії Центральної ради Партії.

  17. Керівник Секретаріату Партії:

   1. за дорученням Голови Партії представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном;

   2. у разі відсутності Голови Партії, на підставі розпорядження Голови Партії та виданої ним довіреності, має право вчиняти дії від імені Партії;

   3. затверджує організаційну структуру і персональний склад Секретаріату Партії та подає їх на погодження Центральній раді Партії;

   4. затверджує штатний розпис і посадові інструкції штатних працівників Партії;

   5. за дорученням Голови Партії приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Партії, на яких поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

   6. у разі відсутності Голови Партії, за розпорядженням Голови Партії, має право скликати та організовувати засідання Центральної ради Партії або Президії Центральної ради Партії.

   7. у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження.

  18. Секретаріат Партії:

   1. забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів Партії;

   2. здійснює ведення поточної фінансово-господарської діяльності Партії;

   3. здійснює організаційне, правове, інформаційне, ідеологічно-медійне, матеріально-технічне, фінансово-господарське та інше забезпечення поточної діяльності Партії;

   4. взаємодіє з обласними, місцевими організаціями Партії та первинними осередками;

   5. здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом та Положенням про Секретаріат Партії.

  19. Стратегічна рада Партії.

  20. Стратегічна рада Партії – це почесний консультативно-дорадчий орган Партії, члени якого обираються З’їздом Партії (або у виключних випадках за поданням Голови Партії – Центральною радою Партії) із членів Партії, які мають високий моральний та професійний авторитет у суспільстві.

  21. Члени Стратегічної ради Партії обираються без обмеження строку повноважень і можуть бути виключені зі Стратегічної ради Партії лише за рішенням З’їзду (або у виключних випадках за поданням Голови Партії – Центральною радою Партії).

  22. Члени Стратегічної ради Партії не можуть входити до будь-яких керівних, виконавчих або контрольно-ревізійних органів Партії, обіймати керівні посади в Партії. Якщо членом Стратегічної ради Партії обирається член Партії, який належить до керівного або контрольно-ревізійного органу Партії або обіймає керівну посаду в Партії, він автоматично вибуває із членів відповідного керівного чи контрольно-ревізійного органу Партії або перестає обіймати керівну посаду в Партії.

  23. Стратегічна рада Партії:

   1. розробляє та вносить на розгляд керівних та виконавчих органів Партії пропозиції щодо стратегічних засад розвитку Партії, Програми Партії, символіки Партії;

   2. має право на рекомендацію З’їзду Партії кандидатури на посаду Голови Партії;

   3. може вносити пропозиції з усіх питань функціонування Партії, обласних, місцевих організацій Партії, які є обов’язковими для розгляду;

   4. за дорученням Голови Партії Стратегічна рада Партії або окремі її члени можуть виступати арбітрами у внутрішньопартійних суперечках;

   5. за дорученням Голови Партії Стратегічна рада Партії або окремі її члени можуть виступати в якості партійних експертів з розробки окремих ініціатив Партії щодо державної політики у певній галузі.

  24. Засідання Стратегічної ради Партії проводиться за рішенням Голови Партії не рідше одного разу на три місяці та є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Стратегічної ради Партії.

  25. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Стратегічної ради Партії. Рішення, прийняті Стратегічною радою Партії, оформлюються протоколом Стратегічної ради Партії, який підписується головуючим та секретарем.

  26. Головує на засіданні Стратегічної ради Партії найстарший за віком присутній член Стратегічної ради Партії або Голова Партії, якщо він присутній на засіданні. Якщо на засіданні Стратегічної ради Партії головує Голова Партії, він бере участь у голосуванні лише у разі рівного розподілу голосів членів Стратегічної ради Партії. Голова Партії не може головувати на засіданні Стратегічної ради Партії при розгляді питання про рекомендацію З’їзду Партії кандидатури на посаду Голови Партії.

  27. Члени Стратегічної ради Партії мають право бути присутніми на засіданнях будь-якого керівного чи виконавчого органу Партії, керівного органу будь-якої обласної чи місцевої організації Партії з правом дорадчого голосу та правом виступити з будь-якого питання, яке обговорюється.

  28. Контрольно-ревізійний орган Партії.

  29. Контрольно-ревізійним органом Партії є її Контрольно-ревізійна комісія, яка обирається З'їздом у складі Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії на термін не більший, ніж п’ять років з подальшою можливістю пролонгації цих повноважень на один термін. Контрольно-ревізійну комісію очолює Голова, який головує на її засіданнях.

  30. Засідання Контрольно-ревізійної комісії Партії скликаються її Головою і проводяться не рідше одного разу на шість місяців і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Контрольно-ревізійної комісії Партії.

  31. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії ухвалюються на її засіданнях. Рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Контрольно-ревізійної комісії Партії. У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови Контрольно-ревізійної комісії Партії є вирішальним.

  32. Контрольно-ревізійна комісія Партії:

   1. розглядає заяви про порушення членами Партії, організаціями, їх керівними органами норм партійного Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам Партії;

   2. розглядає самостійно або разом з Стратегічною радою Партії внутрішньопартійні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;

   3. здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії, а також її структурних утворень;

   4. перевіряє виконання бюджету керівними та виконавчими органами Партії;

   5. проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Партії, її структурних утворень;

   6. звітує перед З'їздом про результати своєї діяльності;

   7. з метою виконання покладених на Контрольно-ревізійну комісію завдань, має право витребувати від статутних органів Партії та органів управління, посадових осіб обласних/місцевих організацій Партії копії прийнятих актів (наказів, розпоряджень, протоколів тощо).

  33. У разі виникнення потреби чи виявлення суттєвих порушень з метою проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання Партії, її обласних та місцевих організацій Контрольно-ревізійна комісія Партії відповідно до вимог чинного законодавства має право залучати аудиторські фірми шляхом укладання Партією договору на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту.

  34. Контрольно-ревізійна комісія Партії може бути розпущена чи переобрана тільки З'їздом.


 1. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ.


  1. Партія є неприбутковою організацією.

  2. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не заборонено законом. Партія може орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.

  3. Повноваження власника щодо майна, у тому числі коштів, що є власністю Партії, здійснюються відповідно до законодавства в порядку, передбаченому Статутом Партії.

  4. Обласні, місцеві організації Партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи користуються та розпоряджаються власними коштами та іншим майном у порядку, визначеному Центральною радою Партії.

  5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Партії або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

  6. Доходи (прибутки) Партії використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом та Програмою Партії.

  7. Джерелами коштів і іншого майна Партії, обласних, місцевих організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи є:

   1. внески на підтримку Партії. Внеском на підтримку Партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів Партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку Партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані Партією, її обласною, місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи;

   2. державне фінансування статутної діяльності Партії в порядку, передбаченому законодавством.

  8. Не вважається майновим внеском на підтримку Партії майно, яке було придбане Партією, а також отримане нею в обмін на рівноцінне майно. Нематеріальний актив, придбаний Партією, не вважається внеском у формі нематеріального активу на підтримку Партії.

  9. Партія, а також обласні, місцеві організації Партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуватимуться всі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться Партією чи її обласною, місцевою організацією. Реквізити банків, в яких відкриті рахунки Партії та її обласних, місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, і банківські реквізити таких рахунків оприлюднюються на офіційному веб-сайті Партії (за наявності) та зазначаються у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії.

  10. Партія, її обласна, місцева організація, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, відкривають рахунки в установах банків України виключно в національній валюті України.

  11. Грошовий внесок на підтримку Партії здійснюється фізичною особою особисто або юридичною особою шляхом перерахування суми внеску на відповідний банківський рахунок. Якщо грошовий внесок здійснюється фізичною особою, то обраний нею спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи.

  12. Не допускається здійснення внесків на підтримку Партії:

   1. органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

   2. державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями;

   3. юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування;

   4. юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-«і» п. 1 та у підпункті «а» п. 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;

   5. іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

   6. незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними чи релігійними організаціями, а також іншими політичними партіями;

   7. фізичними особами, які не є громадянами України (іноземцями та особами без громадянства), а також анонімними особами чи особами під псевдонімом;

   8. громадянами України, які не досягли 18-річного віку або яких в установленому законом порядку визнано недієздатними;

   9. фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними особами, з якими укладено такий договір на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії.

  13. Здійснюючи внесок на підтримку Партії, особа підтверджує відсутність обмежень щодо здійснення внесків, передбачених п.6.11.1. - 6.11.9. Відповідальність за недотримання таких обмежень несе особа, яка здійснює внесок. Партія та її уповноважені особи не несуть юридичної відповідальності за порушення вимог, передбачених чинним законодавством.

  14. Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку Партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески. Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку Партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.

  15. Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються загальним розміром (сумою) внеску (внесків), встановленим чинним законодавством.

  16. Партія, її обласна, місцева організація, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, зобов’язана відмовитися від грошового внеску (або його частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищує встановлений законом розмір, протягом 15 робочих днів з дня, коли уповноваженій особі Партії, обласної чи місцевої організації Партії стало відомо про це. На підставі заяви про відмову від внеску чи його відповідної частини з цієї причини за підписом Голови Партії (Голови обласної, місцевої організації Партії) та платіжного документа установа банку, в якій відкрито рахунок, на який зараховано внесок, повертає такий внесок або частину такого внеску (у сумі перевищення встановленого чинним законодавством розміру) особі, яка його внесла, а у разі неможливості повернення - перераховує такий внесок чи його відповідну частину до державного бюджету.

  17. Партія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке належить їй на праві приватної власності і на яке відповідно до законодавства може бути звернуто стягнення.

  18. Партія не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальність за зобов’язаннями Партії.

  19. Партія не несе відповідальність за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальність за зобов’язаннями Партії.

  20. Юридичні особи, які засновані Партією, відповідають за своїми зобов’язаннями майном, яке належить їм на праві приватної власності і на яке відповідно до законодавства може бути звернуто стягнення.

  21. Партія, обласні, місцеві організації, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених Законом України «Про політичні партії в Україні».

  22. Щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит Партії здійснюється за доходами і витратами Партії та її обласних, місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, Контрольно-ревізійної комісією Партії в порядку, визначеному статутом Партії.

  23. У передбачених законодавством випадках Контрольно-ревізійна комісія Партії на підставі рішення Голови Партії залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії, її обласних та місцевих організацій.

  24. У випадку якщо Партія отримувала державне фінансування, вона зобов’язана пройти зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного фінансування.

  25. Зовнішній незалежний аудит фінансової звітності Партії можуть проводити лише аудиторські фірми, які згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

  26. Під час проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності Партії перевіряються показники, що містяться у звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (з точки зору повноти, достовірності включених до звіту відомостей та відповідності звітності встановленим законом вимогам).

  27. Партії та її обласні, місцеві організації зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що проводить зовнішній незалежний аудит фінансової звітності, всю інформацію та документи, необхідні для проведення такого аудиту.

  28. Партія має право укладати договір на проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.

  29. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її обласних, місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.


 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ ПАРТІЇ.


  1. Зміни та доповнення до Статуту і/або Програми Партії затверджуються З'їздом Партії. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту і/або Програми Партії ухвалюється кваліфікованою більшістю голосів, не меншою, ніж 3/4 від кількості делегатів зареєстрованих на З'їзді.

  2. Про зміни і доповнення до Статуту і Програми Партії повідомляється уповноважений державний орган з питань реєстрації у десятиденний термін.


 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ.


  1. Партія припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, відповідно до чинного законодавства України.

  2. Діяльність Партії може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням З'їзду в порядку, визначеному цим Статутом.

  3. Якщо рішення про припинення діяльності Партії прийняте З'їздом, одночасно з затвердженням Ліквідатора чи складу Ліквідаційної комісії ухвалюється рішення про використання майна та коштів Партії відповідно до законодавства України та цього Статуту.

  4. Якщо рішення про ліквідацію Партії ухвалено в судовому порядку, вci майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межax чинного законодавства відповідно до рішення суду.

  5. Після рішення 3'їзду про припинення діяльності Партії припиняється діяльність вcix її організацій та первинних осередків.

  6. Після припинення діяльності такої місцевої організації, яка не входила до жодної обласної організації чи місцевої організації, всі кошти та майно даної організації, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або у загальнопартійну власність (у випадку ліквідації). Кошти та майно інших місцевих організацій, що припинили свою діяльність, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або тієї місцевої чи обласної організації, до складу якої ця організація входила безпосередньо (у випадку ліквідації).

  7. Активи Партії, що залишились після задоволення вимог кредиторів у разі припинення Партії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів) або зараховуються до доходу бюджету.

  8. У разі реорганізації Партії усі майнові та немайнові права переходять до її правонаступника. Партія не може бути реорганізована в юридичну особу, метою якої є отримання прибутку.

  9. Партія вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності Партії до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Припинення діяльності Партії тягне за собою припинення діяльності та розпуск керівних органів Партії, її структурних утворень, а також припинення членства в Партії.


 1. ПІДПИСИ.


Головуючий позачергового З’їзду ________________ Д.А. Василець


Секретар позачергового З’їзду ________________ Д.В. Тодоров